Tiedelinjan opinnot rakentuvat vähintään 8 kurssin suuruisesta opintopaketista. Opiskeltavat oppiaineet ovat informaatioteknologia, matematiikka, fysiikka ja kemia. Opiskelija voi rakentaa opintokokonaisuuden oman harrastuneisuutensa, kiinnostuksensa ja jatko-opintosuunnitelmiensa mukaiseksi. Kaikille tiedelinjan opiskelijoille pakollisia opintoja ovat  

- teemaopintokurssi TO1: Monitieteinen ajattelu (1 kurssi)

- tietoyhteiskunta ja kyberturvallisuus ((1 kurssi)

- matematiikan opinnot  (2 kurssia)

- kolme tiedelinjan kurssia, joista vähintään kaksi samasta oppiaineesta (yht. 3 kurssia)

- tiedelinjan lopputyö/ TET (1 kurssi)

 

 

Hakeutuminen tiedelinjalle:  

Salon lukion tiedelinjalle hakeudutaan yhteishaun yhteydessä tiedelinjan hakulomakkeella, joka löytyy hakijalle-osion lopusta. Lomake tulee täyttää ja lähettää 12.3.2019 mennessä. Tiedelinjalle pääsyssä luetaan eduksi harrastuneisuus matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa, yläkoulun syventävien matematiikan kurssien suorittaminen, LUMA-opinnot sekä päättötodistuksen hyvät arvosanat matemaattisissa aineissa. Tieto tiedelinjalle hyväksymisestä tulee hakijalle kotiin kirjeitse, kun lukion opiskelijavalinta on valmistunut.

Opinnot tiedelinjalla:  

Opinnot rakentuvat omista kurssitarjottimeen sijoittuvista kursseista, joiden sisällöt tukevat ja täydentävät lukio-opintoja sekä antavat vahvan pohjan tieteellisille opinnoille yliopistossa. Kurssien sisältö on suunniteltu yhdessä Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ko. oppiaineiden kanssa. Opinnot etenevät siten, että matematiikka opiskellaan yksi tiedekurssi jokaisena lukiovuotena ja linjan muita oppiaineita erillisen suunnitelman mukaan. Opintoihin sisältyy myös vierailuja, opintoretkiä ja harjoitustöitä Turun yliopistolla sekä mahdollisia asiantuntijaluentoja lukiolla tai yliopistolla. Tiedelinjaopintojen loppupuolella opiskelija tekee lopputyön opinnoistaan tai suorittaa työelämääntutustumisjakson (TET). Lopputyön/TETin voi tehdä salolaisessa yrityksessä tai Turun yliopistolla. Lopputyön tarkoituksena on soveltaa tieteellisten opintojen pohjalta saatua tietoa ja kokemusta elinkeinoelämään. 

Opintojen suoritusjärjestys:  

Tarkennetaan lukion kurssitarjottimessa. Opinnot limittyvät lukion pakollisten, syventävien ja soveltavien kurssien kanssa. Tiedelinjan kurssipolku antaa osviittaa.

 Arviointi:  

Tiedelinjan opinnot ovat koulukohtaisia soveltavia kursseja, jotka arvioidaan numeroin. Arvosanaan vaikuttaa opiskelijan antama jatkuva näyttö ja kurssitöillä ja/tai -kokeilla tms. osoitettu aineen hallinta. 

 

Suprajohdejuna Kuva: Mikko Saloaro