Lukio-opiskeluasi helpottaa, jos voit mahdollisimman varhain määrittää opiskelullesi mieluisan suunnan. Mitä kieliä haluat opiskella? Miten painotat reaaliaineita? Suuntaudutko matemaattiselle alalle? Miten valitset taito- ja taideaineita? Valitsetko lukion rinnalle ammatillisia opintoja? Mistä valinnoista toiveittesi jatko-opiskelupaikkaan hakeuduttaessa saa pisteitä?

Lukio-opinnot aloittaessasi teet opintosuunnitelman, josta selviää, mitä oppiaineita ja kursseja valitset opinto-ohjelmaasi. Kevätlukukaudella valitset kurssitarjottimesta suunnitelmasi mukaisesti seuraavan lukuvuoden aikana opiskeltavat kurssit. Voit vuoden mittaan tarvittaessa muuttaa opinto-ohjelmaasi. Tee koko lukioaikaa koskeva perussuunnitelmasi kuitenkin niin, ettet myöhemmin joudu tekemään siihen kovin laajoja muutoksia. Suurten muutosten läpivienti saattaa pidentää opiskeluaikaasi.

Lukio-opintoja pidetään päätoimisina, kun lukiolainen osallistuu lukukauden aikana vähintään 10 kurssin opetukseen tai kahteen yo-tutkinnon kokeeseen. 

Erilaiset oppimäärät

Lukion oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pidennystä. Valmistumista voit jouduttaa itsenäisellä opiskelulla ja koulun ulkopuolisilla suorituksilla sekä aloittamalla ylioppilaskirjoitukset itsellesi sopivin osin jo toisena lukiovuonna. 

Lukion tuntijako määrittelee valtakunnallisesti lukiossa opetettavat oppiaineet ja niiden laajuuden kursseina. Kurssit ovat pakollisia, valtakunnallisia syventäviä tai koulukohtaisia soveltavia kursseja. Kursseja tulee olla yhteensä 75, joista valtakunnallisia syventäviä 10 kurssia. Ylärajaa kurssimäärällä ei sen sijaan ole. Opinto-ohjelmaasi kuuluvien oppiaineiden kurssit muodostavat oppiaineiden oppimääräsi. Lukion oppimäärä koostuu kaikista valitsemiesi aineiden oppimääristä. 

Kielissä ja matematiikassa on valittavanasi kahdenlaisia laajuudeltaan erilaisia oppimääriä. Jos aiot näissä aineissa vaihtaa oppimäärän laajuutta, siitä on neuvoteltava aina etukäteen aineenopettajan ja opinto-ohjaajan kanssa. Mikäli vaihto nähdään järkeväksi, eri oppimäärien kurssien vastaavuudesta on sovittava aineenopettajan ja rehtorin kanssa. Ruotsin kielessä vaihto A-oppimäärään on syytä tehdä ensimmäisen kolmen kurssina aikana. Arvosanojen hyväksi lukemiseen vaaditaan lisänäyttöä, josta sovitaan opettajan kanssa.

Ylioppilaskirjoituksissa on mahdollista suorittaa edellä mainituissa aineissa koe, joka perustuu eri oppimäärään kuin mitä olet lukiossa opiskellut. Yhdessä ylioppilastutkinnon pakollisista kokeista on kuitenkin suoritettava pitkän oppimäärän koe.

Rehtori päättää muissa oppilaitoksissa ja vapaa-ajan harrastustoiminnassa lukion aikana suoritettujen opintojen hyväksi lukemisesta lukion oppimäärään.
 

Erityisestä syystä voi saada vapautuksen pakollisen oppiaineen tai sen osan suorittamisesta. Tällainen voi olla esimerkiksi lääkärintodistuksella perusteltava syy. Vapautuksen myöntää rehtori esitettyjen asiakirjojen perusteella.

Verkkokurssit

Verkkokursseja tarjotaan esimerkiksi  biologian, uskonnon, filosofian ja psykologian ja ruotsin opinnoissa. 
Verkkokurssi mahdollistaa opiskelijalle erilaisen ja itseohjautuvan tavan suorittaa lukion kurssi ja samalla valmentaa häntä jatko-opintojen edellyttämiin opiskelumuotoihin. Verkkokursseilla työskennellään ensisijaisesti yhdessä verkkoympäristössä, jonka kautta opiskelijaa ohjataan käyttämään erilaisia verkkotyökaluja yksin ja yhdessä suoritettavien opintotehtävien tekemiseen. Salon lukio kuuluu Turun seudun etärenkaaseen, joten voit valita verkkokursseja myös toisista lukioista Etälukiorenkaan kurssitarjottimen mukaisesti. Kurssitarjonnan näet osoitteesta:
Turun seudun etärengas
https://blog.edu.turku.fi/turunseudunetarengas/tarjotin/


Luokassa toteutettavia tutortapaamisia saattaa olla kurssin aikana.
Oppikirjaksi suositellaan kyseisen kurssikirjan digikirjaversiota.
Verkkokurssin arviointi perustuu kurssin alussa sovittaviin kriteereihin, ja se tapahtuu pääsääntöisesti digitaalisen työympäristön kautta.
Verkkokurssin kaikki tehtävät tulee olla suoritettu kurssimerkinnän saamiseksi. Myöhässä palautetuista tehtävistä seuraa erillisiä lisätehtäviä tai kurssin suorittaminen voi estyä.

Poissaolot  

 

 

 

 

 

Kurssista ei voi saada arvosanaa tai suoritusmerkintää, ellei poissaoloja ole selvitetty hyväksytysti kurssin viimeiseen päivään mennessä. Tällöin kurssi on opiskeltava alusta alkaen uudelleen. Myös kurssin kirjalliset työt tulee palauttaa opettajan määräämän aikataulun mukaisesti. Tunneilta poissaolo ilman hyväksyttävää syytä voi johtaa kurssin arvostelematta jättämiseen, jolloin kurssi on suoritet­tava uudelleen opetukseen osallistuen. Jo kolmen opetuskerran poissaolo (3 x 75 min) saattaa keskeyttää kurssin suorittamisen. 

Opiskelijan velvollisuus on seurata omia poissaolojaan Wilman kautta, koska poissaolojen määrä tai selvittämättä jättäminen ratkaisevat osallistumisoikeuden kokeeseen tai kurssin arvostelematta jättämisen. Päätöksen arvostelematta jättämisestä tekee kurssin opettaja. Poissaoloihin liittyvistä asioista on syytä keskustella opettajan kanssa aina etukäteen ja hyvissä ajoin.            

                              

 

Opiskelijan tulee pyytää lupa poissaoloon. Pätevän syyn nojalla voi etukäteen anoa lupaa poissaoloon sähköisesti huoltajan Wilman kautta tekemällä poissaoloanomuksella. Anomus löytyy kohdasta lomakkeet. Poissaolon myöntää

 

 

 

 

 

                                  - yksittäiseksi oppitunniksi kyseisen tunnin opettaja

 

                                   - enintään kolmeksi koulupäiväksi ryhmänohjaaja

 

                                   - pitemmäksi ajaksi rehtori.

 

 

 

                                Jos opiskelijalle myönnetään lomaa, hänen on itsenäisesti opiskeltava poissaolon aikana käsitellyt kurssin osat. Toivottavaa ja suotavaa kuitenkin on, että matkat tehdään koulun loma-aikoina.

 

 


 

 

 

 

Työssäkäynti   Työssä käyminen ei ole hyväksyttävä syy poissaoloon.

Autokoulu 

Autokoulun suorittaminen ei ole hyväksyttävä syy poissaoloon. Voit olla autokoulun takia poissa koulusta vain insinööriajon takia, mutta tähänkin on pyydettävä etukäteen lupa. 

Oppikirjat ja -materiaalit  

Opiskelijalla tulee olla kurssilla käytettävä oppikirja tai -materiaali heti kurssin alkaessa. Luettelo oppikirjoista on tämän opinto-oppaan lopussa sekä kotisivuilla.

ICT

Tieto- ja viestintätekniikka on osa lukion toimintakulttuuria. Digitaalinen ylioppilaskoe laajenee vuosien 2018 ja 2019 aikana käsittämään kaikki lukion oppiaineet. Jokainen lukion aloittava opiskelija osallistuu Sähköä lukio-opintoihin! -kurssille, jolla varmistetaan, että opiskelijoilla on valmiudet lukio-opinnoissa tarvittaviin digitaalisen yhteiskunnan taitoihin ja digitaalisen yo-tutkinnon edellyttämät valmiudet.

YO-kokeissa vaadittavia tietoteknisiä taitoja (esim. ohjelmien ja sovellusten käyttäminen ja ylioppilaskokeen käyttöjärjestelmä) opetetaan kaikkien aineiden kursseilla. Lisätietoja digitaalisesta ylioppilastutkinnosta Digabi -projektin kotisivulla https://digabi.fi/


Salon lukiossa käytetään VILLE-oppimisalustaa, jonka käyttöön opiskelijat perehdytetään oppitunneilla. Villessä on mahdollista mm. tehdä tehtäviä tai kokeita, jakaa oppimateriaaleja ja työskennellä yhdessä tai itsenäisesti. Ville-oppimisympäristö on kehitetty Turun yliopistossa.

Kielten opiskelussa on käytössä myös Opinaika-oppimisalusta, joka sisältää runsaasti tehtäviä ja itseopiskelumateriaalia.