Laki vaatii oppilaskunnan

Lukiolaki 31§: Jokaisella oppilaitoksella, jossa järjestetään tässä laissa tarkoitettua koulutusta, on opiskelijoista muodostuva oppilaskunta.

Oppilaskunnan tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä. Oppilaskunta käyttää puhevaltaa 27§:ssä säädetyissä asioissa.

Lukiolaki 27§: Koulutuksen järjestäjän tulee varata opiskelijoille mahdollisuus osallistua koulutuksen kehittämiseen sekä kuulla opiskelijoita ennen opintoihin ja muihin opiskelijoiden asemaan olennaisesti vaikuttavien päätösten tekemistä.

Oppilaskunnan tehtävät

  • osallistuu koulun yhteisten tilaisuuksien järjestämiseen,
  • omalta osaltaan luo edellytyksiä opiskelijoiden kerho- ja harrastustoiminnalle,
  • tekee ehdotuksia ja/tai antaa lausuntoja opetussuunnitelmasta, koulun työsuunnitelmasta, oppikirjoista, opetusväline- ja kirjastohankinnoista, järjestyssäännöistä ja muistakin kouluasioista,
  • edistää terveiden elämäntapojen ja hyvien käytöstapojen koulukulttuuria,
  • vahvistuttaa itselleen opetuslautakunnassa säännöt, joiden nojalla valitsee itselleen puheenjohtajan, sihteerin ja hallituksen.

Oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimivat Antti Hilke ja Ari Ylä-Mononen.

OPPILASKUNNAN HALLITUS

Salon lukion opiskelijat valitsevat suljetulla äänestyksellä lukukaudeksi kerrallaan hallituksen, jonka tehtävänä on ajaa opiskelijoiden etuja ja rakentaa lukiota toimivaksi kokonaisuudeksi. Oppilaskunnan hallitus toimii erilaisten tapahtumien järjestäjänä ja yhdessä tutorien kanssa lukiomme yhteishengen ylläpitäjänä. Tärkeitä päätöksiä tehtäessä on hyvä kuulla myös opiskelijoita ja oppilaskunnan hallitus toimiikin linkkinä opettajien ja oppilaiden välillä.

Oppilaskunnan hallituksen oikeus ja velvollisuus on ottaa kantaa, ehdottaa uudistuksia ja toimia aktiivisesti erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien parissa. Hallituksen jäsenet ovat osallistuvia ja suhtautuvat positiivisesti uusiin ideoihin. Heistä löytyy aina innostusta aloittaa uusien haasteiden parissa. Kaikilta löytyy luonnetta ja uskallusta olla mukana.

Kuten mainittu, hallitus toimii yhdessä koko koulun, niin opiskelijoiden kuin opettajienkin, kanssa. Hallitus tarvitsee myös toimiakseen "aktiivista auttavaa kättä" opettajilta ja siksi opettajavastaavina ovatkin Antti Hilke ja Ari Ylä-Mononen.

Hallituksen vaalit on yleensä järjestetty lukukauden alkupuoliskolla. Uuden hallituksen kokoonpanosta puheenjohtajaksi valitaan (yleensä) eniten ääniä saanut ehdokas. Tämän kauden oppilaskunnan hallituksen puheenjohtajana on Patrick Kåla. Muut tehtävät, kuten varapuheenjohtaja, sihteerit, rahastonhoitaja, tiedotusvastaavat,  jaetaan halukkuuden ja tilanteen mukaan.

Hallituksella on myös oma ryhmä Facebookissa, joka toimii ajankohtaisten asioiden tiedotuskanavana sekä yhteydenpitokanavana hallituksen ja oppilaskunnan välillä.